کلاس های آموزش حضوری

همان طور که از اسم دوره مشخص است هنرجو در کلاس حضور دارد و آموزش های لازم را می بیند و استاد تشخیص می دهد که شخص باید در دوره عمومی یا خصوصی شرکت کند. 

اگر فرد به صورت حضوری دوره های آموزشی را بگذراند و با استاد از نزدیک در ارتباط باشد بهتر و بیشتر ترقی می کند. 

اما در بعضی مواقع هنرجو در شهرها و کشورهای دیگری به سر می برند و امکان حضور در کلاس را ندارند. در این شرایط استاد نماینده هایی را به شهرستان ها می فرستد و دورا دور بر پیشرفت هنرجو و نحوه کار نماینده نظارت می کند و در صورت نیاز خود استاد به محل مورد نظر حضور پیدا می کند.