دوره های آموزشی ویژه نگهبانان

نگهبانان حافظ اموال و سلامتی محتمع ها و مردم هستند.آیا هرکسی میتواند نگهبان شود؟ قطعا نه! از نظر مدیران آنها وظیفه حساس و نقش مهمی دارند و در صورت عدم توانایی در انجام کارشان میتوانند مدیران را به دردسر بیندازند، آنها باید بتوانند در صورت بروز درگیری بدون آسیب رساندن به خود و دیگری دفاع کنند.

گاهی مدیران از افراد بازنشسته که مقرری کمتری میگیرند و بیمه نمیخواهند استقبال میکنند ولی عواقب آن را در نظر نمیگیرند، حتی این اشخاص رو هم میتوان آموزش داد تا مهارتهایی را کسب کنند و کاراییشان بالاتر برود. یک نگهبان باید سرحال و آماده باشد و حتی لباس خوبی بپوشد زیرا مهاجمین همه اینها را تحت نظر میگیرند ومتوجه میشوند که اینها آموزش های لازم را دیده اند.

حتی میتوان روی لباس نگهبانان بصورت لوگو، آموزش هایی را که دیده اند حک کنندکه این خود میتواند باعث جلوگیری از حمله بشود بطور مثال شما با دیدن یک سرباز یا افسر یا سرگرد برایتان خیلی فرق می کند که چطور با آن شخص صحبت کنید.