آموزش تخصصی دفاع شخصی با مستر نیازی

در دوره آموزشی دفاع شخصی به صورت خصوصی مستلزم این است که استاد یا مربی دلسوز باشد، زیرا برای هنرجو خیلی مهم است که با مربی حرفه ای و دلسوز همکاری می کند و به صورت خصوصی به او آموزش می دهد تا اینکه با کسی آموزشش را شروع کند که هیچ تخصصی در این زمینه ندارد و فقط دوره دیده است.

در دوره آموزش خصوصی اگر شما حرکتی را به طور اشتباه انجام دهید، استاد در همان لحظه متوجه حرکت اشتباه شما شده و در همان لحظه حرکت شما اصلاح می شود. اما فردی که تخصصی در این زمینه ندارد چگونه می تواند حرکت اشتباه شما را اصلاح کند؟